Header image
Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Saa´mi Nue´tt ja sen kotipaikkakuntana toimii Inarin kunta. Yhdistyksen virallisia kieliä ovat koltansaamen ja suomen kielet.

2§ Yhdistyksen tarkoitus, toiminta-alue, toimintamuodot ja toiminnan rahoittaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön siirtymisen turvaaminen seuraaville sukupolville, koltansaamen kielen ja kolttakulttuurin elvyttäminen ja kehittäminen ja siitä tiedottaminen, kolttakansan yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä toimia siten, että kolttasaamelaisten tietoisuus omasta kulttuuristaan lisääntyy.

Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on kolttien perinteinen asuinalue Suomessa, Venäjällä ja Norjassa. Yhdistys voi toimia myös koltta-alueen ulkopuolella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  •     hallinnoida ja toteuttaa koltansaamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä projekteja
  •     järjestää koulutusta
  •     järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia
  •     julkaista, tilata ja hallinnoida tietoa kolttasaamelaisista
  •     harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  •     organisoida yhteistyötä, myös kansainvälisesti, muiden kolttakulttuuria edistävien toimijoiden kanssa mukaan lukien elinkeinoelämä
  • hankkia asiantuntija-apua kolttasaamelaisten elämään erityisesti vaikuttavissa asioissa

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hakea apurahoja ja projektitukia sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä saatuaan niihin asianmukaisen luvan. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kolttalain 4 pykälän mukainen henkilö tai hänen aviopuolisonsa. (Kolttalaki 4 §, 253/1995: Koltalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää itseään kolttana, edellyttäen, että hän itse tai hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on oppinut koltan kielen ensimmäisenä kielenään tai hän on tällaisen henkilön jälkeläinen taikka että hän on aikaisemman lainsäädännön tarkoittama syntyperäinen koltta tai tällaisen koltan jälkeläinen.)

Lisäksi yhdistyksen kunniajäseniksi pääsevät halutessaan kaikki yli 70-vuotiaat kolttasaamelaiset ja heidän aviopuolisonsa.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset, kunnia- sekä kannattajajäsenet.

4§ Jäsenmaksut

Vuosikokous päättää varsinaisten ja kannattajajäsenten vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden. Vuosimaksun sijaan voi varsinainen ja kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksunsa kertaluontoisena ns. ainaisjäsenmaksuna, jonka suuruuden vuosikokous päättää.

Kunniajäsenyys on maksuton.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka erota ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahden (2) viimeisen vuoden ajalta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee myös kolme (3) hallituksen varajäsentä. Hallitus voidaan muodostaa sekä vuosikokouksessa paikalla olevista henkilöistä että kutsumismenetelmällä valittavista henkilöistä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä yli puolet hallituksen jäsenistä tulee olla kolttasaamelaisia.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus voi tarvittaessa perustaa työryhmiä, ja kutsua niihin asiantuntevia henkilöitä ja tahoja. Kolttien luottamusmies kutsutaan hallituksen kokouksiin.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kokouksen koolle myös muille paikkakunnille.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa kannattajajäsenellä on puhe- ja esitysoikeus.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle alueella vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta paikallisessa yleisesti leviävässä lehdessä.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet

9§ Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks